Výroba elektriny

EKOLOGICKY, BEZ ODPADU A
ŠKODLIVÍN V OVZDUŠÍ

Technológia pozostáva z dvoch vertikálnych Kaplanových turbín KV 1290K4 s priemerom obežného kola 1290 mm s inštalovaným výkonom 490 kW/ks. Celkový inštalovaný výkon je 0,980 MW, projektovaný spád 8,1 m.

Všetka vyrobená elektrická energia v nízkonapäťovej úrovni (NN: 3x380 V, 50 Hz) sa v MVE transformuje na vysokonapäťovú úroveň (VN: 3 x 22 kV) a je určená pre verejnú distribučnú sieť.

Vodné dielo bude produkovať elektrickú energiu využívaním energetického potenciálu spádu vody, nebude produkovať žiadny odpad ani vypúšťať do ovzdušia škodliviny. Charakterom svojej produkcie ušetrí ročne naše životné prostredie o exhaláty a tuhý odpad zo spálenia cca 15 tisíc ton hnedého uhlia.

Dodávateľom technológie diela je Mavel, a.s. Benešov, ČR.